Persondatapolitik for Schrøder Translink P/S

Persondatapolitik for Schrøder Translink P/S

Om selskabet

Schrøder Translink, i det følgende omtalt som Selskabet, arbejder hovedsageligt med rådgivning af potentielle og faktiske købere eller sælgere af virksomheder. Selskabet yder også rådgivning vedrørende værdisætning og finansiering af virksomheder og klargøring af virksomheder til salg samt andre ydelser, som relaterer til det, som på engelsk kaldes ”Mergers & Acquisitions” eller ”Corporate Finance”.

Det er i vores legitime interesse at kunne levere den bedst mulige service indenfor ovenstående til dig, herunder at kunne yde en ansvarlig og personlig rådgivning samt at kunne informere om vores opfattelse af udviklingen i markedet generelt og om konkrete situationer og muligheder, der måtte eller kunne påvirke dig.

Indsamling og brug af dine persondata

Vi indsamler data, som gør os i stand til bedst muligt at kunne servicere dig som enten eksisterende eller eventuel kommende kunde i Selskabet. Vi indsamler også data i forbindelse med ansættelsesforløb til stillinger i Selskabet, ligesom vi indsamler data og anvender ”cookies”, når du besøger vores hjemmeside.

Data kan være simple kontaktdata som personnavn, arbejdssted, jobfunktion, arbejdsadresse, mobil- eller arbejdstelefonnummer og e-mailadresse. Data kan også være IP-adresser, besøgshistorik og andet indsamlet i forbindelse med besøg på vores hjemmeside.

Vi indsamler data fra offentligt tilgængelige kilder, som f.eks. pressen og internettet, eller fra offentlige registre, som f.eks. CVR-registret.

Den direkte kommunikation mellem dig og Selskabet sker typisk gennem e-mails, gennem personlig kontakt og gennem telefonsamtaler. Hvis du uopfordret giver os mundtlige oplysninger eller selv udleverer skriftligt, elektronisk eller andet materiale til os, som indeholder data, der kan opfattes som personfølsomme, betragter vi det som din accept af, at vi må gemme disse oplysninger. Det kan f.eks. dreje sig om dine overvejelser om at købe eller sælge virksomhed, overvejelser om hvem sælger eller køber kan være og tidsmæssige eller prismæssige overvejelser i forbindelse hermed, din alder med mere.

Selskabet laver løbende markedsføring, f.eks. i form af udsendelse af nyhedsbreve eller gennemførelse af informationsmøder og temamøder. I den forbindelse kan vi bruge dine personlige data for at kommunikere med dig.

Vi bruger også personlige data som f.eks. eksamensbeviser, anbefalinger og CV’er i forbindelse med et ansættelsesforløb til stillinger i Selskabet.

Videregivelse og overførsel af oplysninger samt anvendelse af 3.parts underleverandører

Selskabet anvender data til bedst muligt at kunne servicere dig og de af dine ønsker/behov, som ligger indenfor Selskabets arbejdsområder.

Selskabet deler ikke dine data med personer eller selskaber som ikke er en del af Translink Corporate Finance netværket. Undtaget herfra er rådgivere, som er nødvendige for optimalt at kunne servicere dig, det kan f.eks. være advokater eller revisorer.

Også undtaget vil være offentlige myndigheder, i det tilfælde vi er retligt forpligtede til at dele dine data med dem.

Vi anvender 3.-parts leverandører af forskellige IT-løsninger. De data, vi indsamler, opbevares på sådanne IT-løsninger, hvorfor der reelt er tale om, at en 3.-part har adgang til data om dig. Dette er nødvendigt, for leverandørerne af IT-systemerne kan yde løbende support og opdateringer af løsningerne. For hver enkelt leverandør, som har adgang til Selskabets data, har vi databehandleraftaler, som sikrer, at data behandles korrekt i forhold til lovgivningen.

Tavshedspligt

Alle personer med direkte arbejdsmæssig tilknytning til eller ansættelse i Schrøder Translink eller Translink Corporate Finance netværket er underlagt tavshedspligt. Alle øvrige personer, som f.eks. advokater eller revisorer, eller potentielle købere eller sælgere, som også måtte få adgang til data er ligeledes underlagt tavshedspligt, enten via den almindelige udførelse af deres profession eller gennem en decideret hemmeligholdelsesaftale (non-disclosure agreement).

Indsigt i hvilke persondata vi opbevarer om dig

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke data vi har indsamlet om dig. Det gør du ved at kontakte os, og når vi har forsikret os om, at du er den, du udgiver dig for at være, vi vil vi sende data til dig elektronisk.

Rettelse af forkerte persondata og sletning af persondata

I tilfælde af at du konstaterer, at data vi har indsamlet om dig er ukorrekte eller utilstrækkelige, har du ret til at få korrigeret data. Det gør du ved at kontakte os, og når vi – igen – har forsikret os om, at du er den, du udgiver dig for at være, vil vi korrigere eller slette de relevante data.

Sletning af persondata

Selskabet opbevarer dine data, så længe det er relevant for udførelse af vores arbejde.

Dog gælder det, at personlige data vi har modtaget i forbindelse med et ansættelsesforløb, slettes senest 6 måneder efter, du har fået besked om, at du ikke fik stillingen, eller 6 måneder efter at du igen er fratrådt en stilling hos Selskabet, undtaget er data, der kræves gemt i længere tid af andre myndigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver til tilbagekalde dit samtykke til, at vi anvender dine data. Det gælder også samtykke til, at du modtager nyhedsbreve og invitationer til f.eks. morgenmøder.

For at tilbagekalde et samtykke skal du kontakte os enten per e-mail eller per telefon.

Brud på datasikkerhed

Alle persondata opbevares på sikre servere og adgangskoder udskiftes regelmæssigt.

Såfremt det skulle ske, at der konstateres brud på Selskabets datasikkerhed, har vi en procedure, som sikrer, at vi omgående undersøger omstændighederne omkring bruddet, virkning af bruddet og tiltag, som kan forhindre gentagelse af bruddet.

Derudover vil vi, som vi i henhold til GDPR-reglerne er forpligtet til, indberette bruddet til Datatilsynet.

Cookies

Vi anvender cookies på Selskabets hjemmeside. Vi bruger cookies til at kunne justere indholdet på hjemmesiden og til at analysere trafikken på hjemmesiden.

Dataansvarlig hos Schrøder Translink

I selskabet er det ledelsen, som er Selskabets dataansvarlige, og som er ansvarlig for at sikre, at relevante interne og eksterne dokumenter, som f.eks. denne persondatapolitik eller procedurer vedr. indsamling, behandling og opbevaring af data, bliver efterlevet og vedligeholdt.

Klage over behandling af oplysninger

Du har ret til at klage over den måde vi behandler dine data på. Dette kan du gøre direkte til Datatilsynet og nærmere information om fremgangsmåde kan findes på www.datatilsynet.dk.

Hvis en klage vedrører behandlingen af oplysninger i henhold til loven om massemediers informationsbaser, skal klagen i stedet indgives til Pressenævnet.

Ændringer til Persondatapolitikken

Selskabet kan løbende lave ændringer til nærværende Persondatapolitik. Det kan f.eks. skyldes ændringer i gældende lovgivning, som kræver, at politikken skal opdateres.

Hvor det er praktisk muligt, kan selskabet beslutte at informere dig direkte om væsentlige ændringer gennem brug af e-mail. Du opfordres desuden til løbende at holde dig orienteret om indholdet af Persondatapolitikken på Selskabets hjemmeside.